நூல்கள்

One Mother!

, , No Comment

A Few days ago, I finished the book The Gene by Siddartha Mukherjee. I mistakenly ordered a large print, so. I’m not sure if the book is larger or if I read slowly, but it&hellip

Read Post →

இதுதான் தலைவிதி

, , No Comment

Unequal childhood என்ற ஒரு புத்தகம். அமெரிக்காவில் ஒரு சமூகவியல் ஆராய்ச்சி நடத்தியவர்கள் எழுதியது. இந்த ஆராய்ச்சி ஏறத்தாள 25 ஆண்டுகளிற்கு முன்பு நடத்த பட்டிருகிறது. தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட நான்காம் வகுப்பு படித்த சிறுவர்களின் வீட்டில் இந்த ஆராய்சியாளர்கள் அவர்களின் வாழ்க்கை முறையை அறிய கூடிய வகையில் சில&hellip

Read Post →